აქცია

აქცია ახალი აბონენტებისთვის!

1 მაისამდე, მოქმედებს აქცია, რომლის ფარგლებშიც, ქსელში ჩართვა უფასოა. მიმღები აბონენტს დროებით სარგებლობაში გადაეცემა. აქციის ერთადერთი პირობაა ის, რომ ქსელში ჩართვის მომენტში, უნდა გააქტიურდეს პირველი თვის მომსახურება – სააბონენტოს, 13 ლარის და მიმღების ქირის, 3 ლარის გადახდით. აქციის ფარგლებში, უფასოა ქსელში ჩართვა, სახლში მიტანის სერვისი და ინსტალაცია. მიმღები აბონენტს დროებით სარგებლობაში გადაეცემა.

პირველ თვეს გააქტიურდება სტანდარტული პაკეტი. ჩართვიდან 30 დღის შემდეგ, აბონენტს შესაძლებლობა აქვს, ისარგებლოს 8-ლარიანი პაკეტით ან, გააგრძელოს სტანდარტული პაკეტით სარგებლობა.

სატელევიზიო არხების 8-ლარიან პაკეტში 14 მაღალრეიტინგული არხია. დიჯიტალ ტვ-ის მიმღებს, ასევე, შეუძლია, მიიღოს ღია ეთერით გავრცელებული ქართული არხებიც.

დიჯიტალ ტვ-ის სტანდარტული პაკეტის სააბონენტო გადასახადი 13 ლარია. მიმღების დროებით სარგებლობაში მიღების შემთხვევაში, ამ თანხას ყოველთვიურად ემატება მიმღების ქირა, 3 ლარი.

ქსელში ჩართვის სტანდარტული პირობა

თუ აბონენტს სურს, მიმღები მუდმივ საკუთრებაში ჰქონდეს, თავდაპირველად, საჭიროა 99 ლარის გადახდა. ამ თანხაში შედის ქსელში ჩართვის საფასურიც და პირველი თვის სააბონენტო გადასახადიც. ყოველ მომდევნო თვეს აბონენტი მხოლოდ 13 ლარს გადაიხდის. სააბონენტოს გადაუხდელობის შემთხვევაში, გაითიშება მხოლოდ დიჯიტალ ტვ-ის პაკეტში არსებული არხების მაუწყებლობა. ღია ეთერით გავრცელებული ქართული არხები აბონენტს შეუფერხებლად მიეწოდება.

სატელევიზიო არხების საბაზისო პაკეტში 41 მაღალრეიტინგული არხია. დიჯიტალ ტვ-ის მიმღებს, ასევე, შეუძლია, მიიღოს ღია ეთერით გავრცელებული ქართული არხებიც.