აქცია

აქცია ახალი აბონენტებისთვის!

დიჯიტალ ტვ - ის ქსელში ჩართვა, 1 აპრილამდე, მთელი ქვეყნის მასშტაბით, უფასოა. მომსახურების გასააქტიურებლად, აბონენტი მხოლოდ პირველი თვის მომსახურების გადასახადს - 15 ლარს გადაიხდის. მიმღები მოწყობილობა მას დროებით სარგებლობაში გადაეცემა.
ყველა ახალ აბონენტს პირველ თვეს სტანდარტული პაკეტი გაუაქტიურდება. ჩართვიდან 30 დღის შემდეგ, თავად აირჩევს, გააგრძელოს გააქტიურებული პაკეტით სარგებლობა, თუ გადავიდეს 8-ლარიან პაკეტზე.

აქციის პირობით ისარგებლებენ მხოლოდ ის ახალი აბონენტები, რომლებიც მიმღებს დროებით სარგებლობაში აიღებენ.

სატელევიზიო არხების 8-ლარიან პაკეტში 14 მაღალრეიტინგული არხია. დიჯიტალ ტვ-ის მიმღებს, ასევე, შეუძლია, მიიღოს ღია ეთერით გავრცელებული ქართული არხებიც.

დიჯიტალ ტვ-ის სტანდარტული პაკეტის სააბონენტო გადასახადი 12 ლარია. მიმღების დროებით სარგებლობაში მიღების შემთხვევაში, ამ თანხას ყოველთვიურად ემატება მიმღების ქირა, 3 ლარი.

ქსელში ჩართვის სტანდარტული პირობა

თუ აბონენტს სურს, მიმღები მუდმივ საკუთრებაში ჰქონდეს, თავდაპირველად, საჭიროა 99 ლარის გადახდა. ამ თანხაში შედის ქსელში ჩართვის საფასურიც და პირველი თვის სააბონენტო გადასახადიც. ყოველ მომდევნო თვეს აბონენტი მხოლოდ 12 ლარს გადაიხდის. სააბონენტოს გადაუხდელობის შემთხვევაში, გაითიშება მხოლოდ დიჯიტალ ტვ-ის პაკეტში არსებული არხების მაუწყებლობა. ღია ეთერით გავრცელებული ქართული არხები აბონენტს შეუფერხებლად მიეწოდება.

სატელევიზიო არხების საბაზისო პაკეტში 29 მაღალრეიტინგული არხია. დიჯიტალ ტვ-ის მიმღებს, ასევე, შეუძლია, მიიღოს ღია ეთერით გავრცელებული ქართული არხებიც.